فرم درخواست همکاری واحد PMO

لطفا اطلاعات عمومی خود را به طور دقیق و کامل وارد نمایید.
لطفا این قسمت را به طور کامل وارد نمایید.

لطفا این آیتم را وارد نمایید

/ / این بخش را تکمیل نمایید

لطفا یکی از موارد را انتخاب کنید

لطفا یکی از موارد را انتخاب کنید

لطفا یکی از موارد را انتخاب کنید

لطفا این آیتم را وارد نمایید

عنوان شغلی را وارد نمایید

سابقه فعالیت را وارد نمایید

لطفا این آیتم را وارد نمایید

Invalid Input

لطفا این آیتم را وارد نمایید

Invalid Input

فایل رزومه در فرمت PDF و حداکثر در حجم 10 مگابایت ارسال گردد.

تاییدیه اطلاعات و ثبت نهایی
تایید عدم ربات
جدید Invalid Input

اطلاعات فوق را تایید کنید